Algemene voorwaarden van Roodhof Muziek- en  Show Producties

1.Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden (hieronder verder aangeduid als AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake door
Roodhof Muziek-en  Show Producties verhuur professioneel geluid en licht gesloten en betreffen de in deze algemene
voorwaarden genoemde apparatuur tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Voor zover deze algemene voorwaarden niet of niet geheel voorzien in de regeling van de gevolgen van de hier bedoelde
huurovereenkomst zijn van toepassing de algemene voor waarden van Roodhof Muziek- en  Show Producties verhuur en
verkoop van professioneel geluid en licht.
2.Definities
In deze AV wordt verstaan onder:
Verhuurder: Roodhof Muziek- en Show Producties verhuur professioneel geluid en licht te Meppel
Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst apparatuur huurt voor een bepaalde periode
Apparatuur: alle (elektrische) apparaten op het gebied van audio en belichtingstechniek en overige zaken die de verhuurder
voor verhuur beschikbaar stelt, alsmede alle bij voornoemde zaken behorende accessoires, bekabeling en
verpakkingsmaterialen.
3.Huurperiode
De apparatuur wordt verhuurd voor een bepaalde periode van minimaal 1 dag ofwel 24 uur tenzij schriftelijk anders
overeengekomen. De huurperiode vangt aan op het tijdstip waarop de volgens de overeenkomst gehuurde apparatuur het
magazijn verlaat en eindigt op het tijdstip waarop de gehuurde apparatuur weer terugkomt in het magazijn, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen.
4.Tarieven
De huurder wordt geacht de door de verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. Huurder
dient de huurprijs contant en volledig voor of bij aanvang van de huurperiode te voldoen, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen wordt.
5.Annulering
5.a Indien huurder bij verhuurder een optie heeft genomen op te huren apparatuur en vervolgens van huren daarvan wenst af
te zien gelden de volgende annuleringsbepalingen. Indien huurder de voorgenomen huurovereenkomst annuleert.
· eerder dan op de zevende dag voor de aanvang van de huurperiode kan annulering kosteloos geschieden;
· eerder dan op de derde dag voor de aanvang van de huurperiode is de huurder 25% van de huurprijs verschuldigd;
· later dan de vierde dag voor de aanvang van de huurperiode is de huurder de volledige huurprijs verschuldigd.
5.b De hiervoor onder 5.a genoemde annuleringsbepalingen gelden alleen voor het standaard-verhuurpakket. Op annulering
van gehele door Roodhof Muziek- en  Show Producties te verzorgen producties/evenementen zijn uitsluitend van toepassing de
aan deze AV gehechte en daarmee een geheel vormende bijzondere bepaling.
6.Legitimatieplicht
Alvorens de huurovereenkomst met huurder aan te gaan kan verhuurder de huurder verplichten zich te legitimeren door het
tonen aan verhuurder van een of meer rechtsgeldige legitimatiebewijzen.
7.Gebruik
De huurder zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is. De huurder zal met de
apparatuur omgaan als een goed huisvader en zal tevens zorgdragen voor passende en veilige opslag. Huurder is verplicht te
allen tijde aan een door verhuurder gemachtigde vrije toegang te verschaffen tot gebouw, erven of andere plaatsen waar de
apparatuur zich bevindt om de toestand van die apparatuur te laten inspecteren.
8.Vervoer
Huurder vervoert de door hem gehuurde apparatuur in de door verhuurder verstrekte verpakking geheel voor eigen rekening
en risico. Het is de huurder niet toegestaan om in de verpakking geconfigureerde apparatuur uit de verpakking te verwijderen
dan wel in de verpakking te wijzigen.
9.Werking
9.a De huurder verklaard zich ervan te vergewissen dat hem de apparatuur in goede conditie af magazijn van verhuurder
wordt geleverd. Door het aangaan van de huurovereenkomst verklaard huurder bekent te zijn met de werking van de
apparatuur en erkent huurder dat de door hem gehuurde apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor hij de apparatuur
huurt.
9.b Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde apparatuur voordoet, dient huurder dit direct te
melden aan de verhuurder. Het is de huurder niet toegestaan om zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uitte voeren aan
de gehuurde apparatuur, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien storingen of
gebreken in of aan of van de gehuurde apparatuur niet direct of in geheel niet wordt gemeld aan de verhuurder is huurder
volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.
10.In gebreke zijn en schadevergoeding
10.a De apparatuur moet door de huurder aan het magazijn van de verhuurder worden afgehaald, tenzij uitdrukkelijk anders
is overeengekomen. Indien huurder niet tijdig op het overeengekomen tijdstip van de aanvang van de huurperiode het door
hem gehuurde afhaalt is zulks geheel voor zijn eigen rekening en risico.
De huurprijs is te allen tijde verschuldigd over de schriftelijk overeengekomen huurperiode.
10.b De apparatuur moet door de huurder aan het magazijn van de verhuurder worden teruggebracht uiterlijk op de datum
waarop de huurovereenkomst eindigt, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen. Indien huurder niet uiterlijk op de
einddatum de gehuurde apparatuur terug gebracht heeft, om welke reden dan ook, alsook in geval van beschadiging aan de
apparatuur, door welke oorzaak ook, is de huurder daar door in gebreke zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling
vereist is. Alsdan is de huurder, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens de verhuurder, aan de verhuur een
schadevergoeding verschuldigd. Bij niet tijdige terug bezorging bedraagt deze schade vergoeding de huurprijs per dag voor
elke dag waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt vermeerdert met 50% van die huurprijs. Ingeval van
beschadiging van de apparatuur is huurder kosten van herstel van die beschadigingen alsmede de huurprijs per dag voor elke
dag die met dat herstel gemoeid zal zijn vermeerderd met 50% van de huurprijs.
10.c Indien verhuurder ten gevolge van te late terug bezorging door huurder en/of ten gevolge van beschadiging aan zijn
apparatuur een hoger bedrag aan schade mocht lijden dan het bedrag van schade vergoeding die door huurder op grond van
het bepaalde in het voorgaande lid, 10.b., van dit artikel verschuldigd zou zijn, zal de verhuurder het recht hebben dit
meerdere bedrag aan schadevergoeding eveneens aan huurder te claimen.
11.Meldingsplicht
In geval van diefstal of verlies van, of schade aan de apparatuur is de huurder verplicht hiervan terstond melding te doen aan
de verhuurder. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of verlies of in geval van molestschade hiervan terstond aangifte
doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal of molestschade zich heeft voorgedaan en een kopie van de aangifte
terstond aan de verhuurder doen toe komen. Indien huurder de in dit artikel genoemde verplichtingen niet nakomt is hij
gehouden tot vergoeding van alle schade aan verhuurder ten gevolg zal zijn van de hiervoor genoemde gebeurtenissen.
12.Verzekeringen
12.a De huurder verklaart zich hierdoor ondertekening van de overeenkomst bekent te zijn met het feit dat door hem
gehuurde niet verzekerd is vanaf het moment waarop het apparatuur het magazijn verlaat.
12.b De huurder dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de gehuurde apparatuur tegen verlies, diefstal,
molestschade of anderszins aangerichte schade van of aan de gehuurde apparatuur gedurende de gehele huur periode. De te
verzekeren waarde van de gehuurde zaken wordt op schriftelijk verzoek van de huurder aan deze door verhuurde
meegedeeld.
13.Schade
13.a Alle schade die tijdens de huurperiode aan de apparatuur is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is
voor rekening van de huurder indien en voor zover vergoeding van de schade niet is gedekt door enige door de huurder
afgesloten schadevergoeding.
13.b De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor directe schade die ontstaat gedurende de huurperiode als gevolg van het
niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de gehuurde apparatuur of die wordt toegebracht aan
personen en/of zaken door of bij het werken met de gehuurde apparatuur.
14.Geheimhouding
De huurder zal geen gegevens betreffende de door verhuurder inzake de gehuurde apparatuur gebezigde ontwerpen en/of
constructiemethoden, welke gegevens hem door en/of bij het sluiten en/of uitvoeren van de huurovereenkomst bekend
worden, kopiëren, of aan derden tonen of bekend maken.
15.Weigeringrecht verhuurder
Verhuurder heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een huurovereenkomst niet aan te gaan.
16.Gebruik door derden
Het is huurder niet toegestaan de gehuurde apparatuur aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al of niet tegen
vergoeding.
17.BUMA/STEMRA/SENA-rechten
Alle kosten met betrekking tot BUMA, STEMRA, SENA-rechten die voortvloeien uit het door huurder ten gehore brengen
van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel gesloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die
muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via door verhuurder beschikbaar gestelde
apparatuur, zijn geheel voor rekening van huurder die voorts verhuurder vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak ter zake
door BUMA,STEMRA,SENA.
18.Borg
Op alle apparatuur dient een borg te worden betaald, de hoogte hiervan wordt vastgesteld aan de hand van de verhuurde
artikelen. De borg dient voor of tijdens het ingaan van de huurovereenkomst worden te voldaan tenzij schriftelijk anders
overeengekomen.
19.Bijzondere bepalingen
Indien huurder gebruik wenst te maken van technisch personeel van Roodhof Muziek- en Show Producties voor de installatie
van de apparatuur en/of voor het werken daarmee gedurende de huurperiode, dan wel voor het begeleiden of verzorgen van
een volledige productie van een show of andere manifestatie, dan gelden daarvoor naast de onderhavige AV tevens
bijzondere bepalingen die als bijlage aan deze AV zijn gehecht en met deze AV onlosmakelijk onderdeel uit maken van de
huurovereenkomst.
20.Verkoop
Bij verkoop bedragen boven de € 2500,- dient een aanbetaling van minimaal de helft van het aankoopbedrag vooraf te
worden voldaan. Na betaling van dit bedrag worden met de werkzaamheden/verkoop gestart.
21.Eigendomsvoorbehoud
Alle door Roodhof  Muziek- en Showproducties geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de volledige koopsom inclusief rente en kosten is voldaan.
21.Garantie
Alle (nieuwe) apparatuur wordt geleverd met een volledige garantie van 1 jaar. Echter bij aantoonbare schade door verkeerd
gebruik van de installatie vervalt deze garantie.